OK

Integrimi i Sistemeve

CCS Solutions ofron Integrim Sistemesh. Ne teknologjine e informacionit, integrimi i sistemeve eshte nje proces qe lidh se bashku sisteme te ndryshme kompjuterike dhe aplikimet e softuereve, fizikisht ose ne menyre funksionale.

Integruesi i sistemit sjell se bashku sisteme qe kerkojne nje ruajte te veçante, duke perdorur nje larmishmeri teknikash si rrjetat kompjuterike, integrimet e aplikimeve ne ndermarrje, menaxhim i procesit ne biznes ose programim manual. Integrimi i sistemit qe CCS Solutions kryen ka te beje edhe me vleren e shtuar tek njesite, aftesite qe jane te mundura per shkak te nderveprimit mes sistemeve te poshtme.

Duke punuar ngushte me klientet ne ndihmen qe ju jepet atyre per te zhvilluar planet e integrimit kur rrjeti shkon ne nje nivel me lart ose ristrukturohet, ndodhin prezantime te komponenteve te rinj. Kjo arrihet nepermjet disa shkalleve:

Rishikimi i leximit te infrastruktures
Rishikon identitete dhe ndihmon klientet te kuptojne ndryshimet qe mund te kerkohen ne infrastrukture. Eshte gjithashtu kritike ne reduktimin e disa prej rreziqeve qe mund te shfaqen ne proceset e dizenjimit dhe vendosjes. 

Dizajn
Nje dizenjim i niveleve te larta te rrjetit perfshin tipologji te gjithanshme, diagrama te rrjetit dhe integrim te produkteve nga shume prodhues, pergjate rekomandimeve te vendosura.

Suport i dizenjimit ne distance
Kjo faze ndihmon per te siguruar dizenjim te qendrueshem pergjate te gjitha vendndodhjeve dhe ofron rifreskime qe ndihmojne ne sigurimin e pelqyeshmerise, sigurise dhe efektivitetit. Gjithashtu minimizon riskun e kostove qe mund te lindin.


Dizenjim i nivelit te vogel
Dizenjim i detajuar, ose i nivelit te vogel, adreson riskun qe mund te shfaqet nga gabimet e konfigurimit, parametrat jokorrekte te konfigurimit, çeshtje te integrimit dhe testimit jo te pershtatshem. Implementim dhe integrim.


Transferimi i  dijeve dhe dokumentimi
Dokumentim gjitheperfshires, duke perfshire tipologjine, diagrame rrjeti, konfigurim dhe detaje te integruara, ofron nje reference te besueshme per perdorim ne te ardhmen. Gjithashtu suporton transferimin ne menyre efektive te te dhenave, duke i dhene stafit te organizates ekspertizen e nevojshme per te menaxhuar zgjidhjen me pas.

Suport i vazhdueshem
CCS Solutions ofron 8 ore ne 5 dite suport per klientet e saj. Inxhinieret tane jane gjithnje gati t’ju asistojne ne zgjidhjen e problemeve, duke perdorur ekspertizen e tyre dhe faktin qe dine mire se si te veprojne ne rrjetin tuaj.

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions