OK

Kushtet e Perdorimit

Ju lutemi lexoni të gjitha këto dispozita ("terma") me kujdes para se të përdorni këtë WebSite.

Duke përdorur këtë WebSite ju tregoni miratimin tuaj dhe pranimin e këtyre termave. Nëse ju nuk i pranoni këto kushte, mos e përdorni këtë Website ose materiale të shkarkuara prej ketij webi.

Websiti dhe përdorimi i tij
Websiti i TETRA Solutions është në pronësi dhe ofrohet nga TETRA Solutions nga zyrat e saj ne Tirane, Shqiperi.
Ju lutem mos ngurroni të shfletoni Websitin; megjithatë, aksesi juaj për përdorimin e tij eshte subjekt i termave te mëposhtme dhe i të gjitha ligjeve në fuqi:

  • Ju duhet të përdorni Websitin vetem për qëllime të ligjshme.
  • Ju nuk duhet postoni ose transmetoni permes Websitit çdo informacion ose material, qe shkel apo cenon, në çdo mënyrë, të drejtat e të tjerëve, apo që është i paligjshëm, kërcënues, abuziv, shpifës, pushtues i privatesise apo i të drejtave te publicitetit, vulgar, i pahijeshem, përdhoses, ngacmues, ose i pakëndshëm.
  • Ju nuk do te postoni apo transmetoni nëpërmjet Websitit çdo informacion ose material, i cili nxit sjellje që do të përbëjnë një vepër penale, që sjell përgjegjesi ose shkel ndonjë ligj ose vendim administrativ.

Çdo sjellje nga ju qe në mendim te TETRA Solutions, kufizon ose pengon çdo përdorues tjetër nga përdorimi apo shijimi i websitit nuk do të lejohet. Websiti përmban informacion dhe materiale, duke përfshirë, por pa u kufizuar në tekst, fotografi dhe grafika, të cilat janë nxjerrë në tërësi ose në pjesë nga informacioni dhe materialet e furnizuara nga TETRA Solutions dhe burime të tjera dhe janë të mbrojtura nga e drejta nderkombetare e autorit dhe ligji per te drejtat e autorit ne Shqiperi.
 
Materialet nuk mund të kopjohen, riprodhohen, ribotohen, modifikohen, uplodohen, postohen, transmetohen ose shperndahen në ndonjë mënyrë duke përfshirë tekst, imazhe, audio dhe video, si dhe çdo software (duke përfshirë pamje ose fotografi të inkorporuara në ose gjeneruar me programin), përveç që ju mund të shkarkoni një kopje të materialeve në ndonjë kompjuter vetëm për nevojat tuaja personale, përdorim jo-komercial, me kusht qe ju te mbani te paprekur te drejten e autorit.

TETRA Solutions rezervon të drejtën, në dijenine e saj te vetme, për të rishikuar këto Kushte në çdo kohë dhe të saktesoje  ndonjë gabim ose mangësi në çdo pjesë të Websitit. Materialet mund të ndryshojne nga ne, modifikohen, shtohen apo hiqen dhe përditësuar pa njoftim në çdo kohë,  megjithatë, TETRA Solutions nuk është nën asnjë obligim për të rinovuar keto materiale.

Këto kushte përbëjnë te tërë marrëveshjen mes TETRA Solutions dhe jush në lidhje me përdorimin e Websitit tone.

Keshillohu

Kontakto menjehere
per te mesuar me shume. 

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions