OK

Menaxhimi i Burimeve Njerezore

“Njerezit tane jane aseti yne me i rendesishem”. Kjo eshte nje fraze qe shihet shpesh ne raportet vjetore te diteve te sotme. Bizneset po i kushtojne me shume rendesi kontributit dhene nga punonjesit e tyre dhe po e vendosin kete ne krye te gjerave qe kerkojne. Njerezit qe lidhen me kostot, tani po institucionalizojne pjesen me te madhe te shpenzimeve dhe udheheqin ne kete menyre duke perqafuar nevojat per menaxhim me te mire te kapitalit, duke ndertuar keshtu nje force punonjesish me efektive.

Bashkerendimi i dijeve dhe talenti i konsulenteve tane, shoqeruar me experiencen nga nje prej zgjidhjeve me te medha te Burimeve Njerezore zbatuar ne rajon, na lejojne te implementojme Oracle HRMS brenda organizates suaj ne nje menyre shume te shpejte. Oracle HRMS ofron zgjidhje qe perfshin rekrutimin, menaxhimin e karrieres, vleresimin, sistemin e vleresimit financiar dhe ngritjes ne detyre,  menaxhimin e kohes,  mesimin online dhe menaxhimin e formimit te punonjesve.

Me zgjidhjen tone ne Burimet Njerezore ju mund:

Te drejtoni fuqine tuaj punetore drejt objektivave te korporates
Ne menyre te shpejte implementim punesh, pozicione dhe shkalle karriere duke  perdorur vegla te dizenjuara per te ngritur strukturen e organizates suaj.
Krijimi dhe menaxhimi i strukturave te evoluara te biznesit, shume shpejt riadresimi i punonjesve tuaj per te permbushur qellime te reja nepermjet ndryshimeve ne mase te struktures se organizates, kompensimit dhe termave te punes.
Menaxhimi i organizimeve fleksibile te punes duke perdorur ne menyre te vazhdueshme kontrata te shkurtra dhe kontigjent punonjesish ne staf per projekte te rinj por te vegjel, ne nivelin e pershtatshem kosto-aftesi punonjesi.
 
Te arrini efiçence duke rritur produktivitetin e punonjesve
Automatizimi i rregullave baze te politikes suaj, duke u mbajtur qe nga kompensimi i kualifikimit deri tek transferimi i njerezve tuaj ne pozicione te financuara dhe aksesi i sigurte.
Perdorimi I rregullave te paracaktuara dhe percaktimeve dinamike te kualifikimit per te menaxhuar karrieren e nje personi dhe rritjen e pages se tij sipas ecurise dhe shkalleve qe ai kalon.
Aprovim automatik I rrugeve qe duhen ndjekur per te shkurtuar kohen ne te cilen punonjesit do te permbushin ndryshimet.

Te perdorni kompensim total per te bere interesant vendin e punes per punonjesit dhe per t’i mbajtur ata
Reduktimi i kostove administrative dhe reduktimi i gabimeve nepermjet politikes se automatizimit.
Ngritja e nje kriteri bazuar ne sistemin e pagesave per te paguar nje punonjes me nivele te ndryshme pagese brenda nje kohe pune te vetme bazuar ne kriteret se si ata performojne ne punen e tyre apo ne vendnodhjen qe ata performojne.
Krijimi dhe menaxhimi I planeve te largimit per kategori te ndryshme punonjesish qe kane permbushur nevojat e organizates dhe nevojat e tyre individuale.


Permiresimi i kapaciteteve te punonjesve dhe zhvillimi I lidershipit permes strukturave te menaxhimit te talentit
Mbikqyrja dhe analiza e zhvillimit te performances si dhe pershtatja me punen e dhene.
Percaktimi apo hedhja e nje librarie me percaktime te kompetencave se bashku me shkallet e duhura te matjes se tyre.
Sjellja e analizave te kompetencave dhe rekrutimit, zhvillimi i punonjesve dhe planifikimi i te mesuarit.
Lidhja direkte me planet e studimit dhe me pas shperndarja e studimit nepermjet internetit.
Lidhja direkte e performances me pagesen.

Kontrolli i kostove te punonjesve dhe shpenzimeve shtese
Buxhetimi i komponenteve te ndryshem te kostos per secilin post.
Perdorimi i qasjes sone te automatizuar per kontrollin e shpendimeve qe do te thote qe kerkon aprovim para se te krijohen postet e reja.
Kontrolli i punesimit te njerezve te rinj ne poste ekzistuese jashte limiteve te buxhetit, sipas politikes suaj.
Monitorimi i shfrytezimit, mungeses se procedurave dhe kostove ne baza globale.

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions