Administrimi i Proceseve të Biznesit (BPM)

Qëllimi i platformës BPM nga Tetra Solution është përmirësimi i cilësisë dhe i shpejtësisë së veprimit në komunikim nëpërmjet monitorimit të dosjeve dhe proceseve si dhe raportimet përkatëse.

Sistemi i manaxhimit të proceseve (BPM – Business Process Management) eshtë një sistem i cili plotëson kërkesat e detajuara të biznesit. Ky sistem funksionon në bashkëpunim me nënsisteme të tjera të cilat do të zbatohen në mënyrë qëndrore në serverin e sistemit.

Nepërmjet përdorimit të sistemit BPM, mendohet të realizohet (1) standardizimi i rrjedhës së veprimatarive që lidhen me një dosje,  (2) lëvizjen e procesit të përditësimit të gjendjes së dosjes direkt pranë personit që kryen ndjekjen e tij, si dhe (3) do të automatizojë të gjithë procesin e raportimit dhe të ndjekjes së dosjeve.

  • Komunikimi dhe vendimmarrje e drejtë
  • Ruajtja në mënyrë të qendërzuar e të gjitha dosjeve dhe praktikave
  • Kërkimi dhe aksesimi i drejtë i informacionit
  • Identifikimi i shpejtë i fazave të ndryshme të praktikave
  • Gjenerimi i raporteve për tregues të ndryshëm të aktivitetit

Veçoritë e sistemit

  • Identifikon problematikat
  • Lehtëson komunikimin
  • Ndan përgjegjësitë
  • Gjurmon proceset dhe pjesëmarrësit

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Tetra Solutions prezanton ProFisc

Merrni i pari njoftimet më të fundit