Loading Events

Sfidat për zbatimin e një sistemi të ri ERP

03/01/2018 @ - 03/01/2018 @

01 Mar -

 

 

 

Termi “sfidë” mund të identifikojë më mirë se gjithshka tjetër implementimin e një sistemi ERP në një ndërmarrje. Ka shumë shembuj të implementimeve të dështuara ERP. Pra, ndërsa një ERP e suksesshme mund të nxisë një kompani në rritje, dështimi mund të krijojë tronditje të mëdha në vazhdimësinë e biznesit.

 

Zhvlerësimi i kompleksitetit, pritjet jorealiste në lidhje me rrjedhën e implementimit, software të papërshtatshëm, por edhe mungesa e burimeve të afta për të mbështetur aktivitetin, janë ndoshta arsyet kryesore që një investim i tillë mund të ketë çuar në dështim.

 

Këtu do të shtjellojmë pikat kritike që krijojnë kushtet për një implementim të suksesshëm të ERP, në buxhet dhe në kohë.

 

#1 Përqendrohuni në nevojat e biznesit tuaj

Identifikoni qartë nevojat e biznesit që dëshironi të mbuloni me softuerin e ri. Merrni në analizë të kujdesshme të kërkesave tuaja dhe merrni në konsideratë nëse procedurat që po mbani aktualisht janë të nevojshme ose nëse i keni adoptuar ato si rezultat i përshtatjes së biznesit tuaj me aftësitë e siguruara nga programi juaj i momentit. Faza e re e përzgjedhjes së sistemit është një mundësi e mirë për të ridizajnuar dhe optimizuar proceset tuaja!

#2 Skiconi saktë proceset tuaja

Projektimi jo i plotë ose i pasaktë mund të çojë në rezultate negative. Sigurohuni që të kompletoni inventarin analitik dhe paraqitjet e punës përpara se të filloni procedurat e përzgjedhjes për një softuer të ri ERP. Nëse keni vështirësi në menaxhimin e mbledhjes së të ardhurave, ju duhet të kë shilloheni me ndonjë kompani konsulente  ecila do ju ndihmojë në procesin e analizës dhe tju ndihmojë në formulimin e duhur të kërkeave tuaja.

Përndryshe, do të duhet ti besoni një shitës të softuerit me përvojë të madhe dhe njohuri të integruara të praktikave më të mira, në mënyrë ideale në aktivitetin e kompanisë suaj.

#3 Angazhimi i administratës

Programi i ri i ERP do të thotë përditësim, kulturë e re, horizonte të reja, optimizim, por edhe kriza në biznes për shkak të ndryshimeve!

Sigurimi i angazhimit në kohë të ekipit menaxhues që duhet të mbështesë përzgjedhjen dhe menaxhimin me sukses të ndryshimeve menaxheriale.

# 4 Vlerësoni drejt shitësin e ERP tuaj të ardhshme

Besim në kompanitë që kanë një përvojë të dëshmuar për ofrimin e softuerit dhe zbatimin e projekteve të ERP në fushën tuaj të veprimtarisë. Kërkoni referenca dhe raste të përdorimit të suksesshëm të projekteve të ngjashme. Jepini rëndësi detajeve gjatë takimeve tuaja prezantimeve dhe demos. Kërkoni të shihni skenarë të përshtatur për kushtet tuaja dhe të vlerësoni aftësinë e ofruesit për të kuptuar nevojat tuaja.

#5 Menaxhimi efektiv i projektit

Një menaxhim efektiv është i nevojshëm për suksesin e një projekti ERP. Specifikoni orarin për zbatimin e projektit tuaj në bashkëpunim me ofruesin e softuerit. Identifikoni prioritetet tuaja të zbatimit dhe kërkoni monitorim të ngushtë të progresit të projektit. Kanë pritshmëri realiste, si në aspektin e afatit të zbatimit dhe në mjaftueshmërinë e burimeve.

Parashikimet janë normalisht optimiste por mos harroni që 50% e suksesit të projektit është disponueshmëria e stafit tuaj, roli i të cilit mund të ndikohet në mënyrë të konsiderueshme nga tranzicioni në sistemin tuaj të ri informatik.

#6. Ndërtoni besimin

Besojini ekipit që do të ndërmarrë zbatimin e projektit tuaj. Kërkoni sugjerime dhe përfitoni nga përvoja e tyre nga projekte të ngjashme.

Mos i trajtoni ata si shitës.

Ata janë bashkëpunëtorët tuaj që do t’ju ndihmojnë të menaxhoni kompaninë tuaj në të ardhmen. Theksoni këtë rol drejtuesve tuaj.

#7 Komunikoni me organizatën tuaj përfitimet e pritshme të kalimit në sistemin tuaj të ri informatik

Siguroni pjesëmarrjen aktive të menaxherëve tuaj që e dinë thelbin e proceseve të biznesit, si në procesin e analizimit kërkesat dhe dizajnin e zgjidhjes.

Pyetni këta njerëz për “pikat kyçe”, për të informuar organizatën me përfitimet dhe pritjet e optimizimit që priten nga softueri i ri.

Kjo do të minimizojë reagimet e mundshme ose ngurrimin e punonjësve. Theksoni pse implementimi i ERP-së së re do të shtojë vlerën dhe do të optimizojë jetën e përditshme të të gjithë organizatës.

#8 Trajnimi i duhur dhe i përshtatshëm

Kërkoni trajnime të përshtatshme dhe të plota për drejtuesit tuaj. Investoni në trajnimin e përdoruesve kryesorë për të ulur kostot dhe për të siguruar më shumë pjesëmarrje cilësore në përdorimin e sistemit të ri nga drejtuesit tuaj kryesor.

Punonjësit e trajnuar mirë zakonisht e perceptojnë përfitimin personal të përdorimit të softuerit dhe transformohen menjëherë në përdoruesit e lumtur dhe entuziastë, duke kontribuar në një adoptim më të shpejtë të sistemit dhe rritjen e produktivitetit.

Details

  • Start:
    Mar 01 @
  • End:
    Mar 01 @

Organizer

Venue