Administrimi i Bizneseve (Galaxy ERP)

Galaxy Enterprise Suite ERP është propozimi ERP i Tetra Solutions për çdo biznes të mesëm dhe të madh, pavarësisht nga industria dhe nevojat komplekse që kërkojnë funksione gjithëpërfshirëse, automatizime dhe njohuri të pakufizuara.
Mijëra biznese kanë zgjedhur për Galaxy Enterprise Suite ERP dhe gëzojnë avantazhet unike konkurruese që ajo ofron.
Projektuar dhe zhvilluar në platformën Galaxy nga SingularLogic, Galaxy Enterprise Suite ERP siguron të tashmen dhe të ardhmen e bizneseve që e përdorin atë.

 • Menaxhim Komercial
 • Menaxhim Financiar
 • Menaxhim Kontabiliteti
 • Menaxhim Asetesh
 • Dimensionet Ekonomike
 • Menaxhim Buxhetesh
 • Menaxhim Stoku

Veçoritë e sistemit

 • Ndjekja e Numrit Serial
 • Politikat e Shitjeve/Blerjeve
 • Menaxhim Prodhimi
 • Planifikim Prodhimi
 • Menaxhim Projektesh
 • Shërbimet/Kontratat
 • Kontroll Faturash
 • Ndjekja e Skadencës LOT
 • Sisteme Raportimi
 • CRM
 • Menaxhim Pagash
 • Menaxhim Hoteli
 • Menaxhim Restoranti/Bari
 • Menaxhim Dyqanesh

Mijëra biznese kanë zgjedhur Galaxy Enterprise Suite ERP dhe gëzojnë avantazhet të saj konkurruese unike. 

Teknologjia e avancuar Galaxy

Një mjedis i plotë aplikimi

Sistemet e zhvilluara të Raportimit

Komunikim në distancë

CRM e integruar

Biznese me objekte dhe natyra të ndryshme

Shumëgjuhësh

Përshtatje me nevojat dhe dëshirat e klientit

Cloud ready

Lexo më shumë

Teknologjia Galaxy

Teknologjia e përparuar që përfiton nga trendet më të fundit ndërkombëtare dhe mjetet më të avancuara të zhvillimit të aplikacioneve.
Ajo siguron biznesin dhe përdoruesit me përshtatje të pakufizuar dhe mundësi të shumta personalizimi, qasje të plotë nga kudo, automatizim dhe ekzekutim të pavarur të detyrave, kontroll të plotë, pamje të qartë të biznesit, përditësim të lehtë dhe aftësi për të shtuar karakteristika të reja dhe procese në varësi të nevojave ekzistuese.
Ajo ofron një eksperiencë unike për përdoruesit, në një ndërfaqe moderne të përdoruesit dhe avantazhe unike të biznesit, duke u bërë kështu një mjet i vlefshëm për zhvillimin e biznesit dhe rritjen e produktivitetit.

Një mjedis i plotë aplikimi

Platforma e teknologjisë Galaxy ofron një infrastrukturë të integruar dhe një ndërfaqe për nevojat e biznesit, pa kërkuar “ndërlidhje” për mjete të palës së tretë apo zhvillim të përshtatur.

Në këtë mënyrë, biznesi mund të kryejë dhe monitorojë të gjitha veprimet e tij brenda një mjedisi të vetëm, siç janë aktivitetet tregtare (shitjet, blerjet me shumicë / pakicë), financat, prodhimin, marketingun, menaxhimin e burimeve njerëzore etj. Në të njëjtën kohë, Galaxy siguron zhvillimin e vazhdueshëm të vetë software-it, si dhe pajtueshmërinë me legjislacionin ekzistues.

Sistemet e Raportimit

Sistemi i Inteligjencës së Biznesit ofron grupim intuitive dhe analiza të të dhënave të biznesit, duke përdorur raporte, grafikë, kube dhe tregues kyç të performancës.

Menaxhon shpejt volume të mëdha të të dhënave me ndihmën e modeleve të gatshme, ose duke hartuar dhe menaxhuar modele të reja, sipas nevojave specifike të biznesit. Mund të përpunohen, formatohen dhe paraqiten informacionet të çfarëdo lloj natyre.

Ky është një mjet i fuqishëm për të mbështetur vendimet e biznesit.

Komunikim në distancë

Përdorim i sistemin në çdo vend duke përdorur aksesin në Internet nëpërmjet telefonit tuaj, tabletit, laptopit apo PC.

Gjithashtu mund të përpunoni të dhënat e biznesit duke përdorur vetëm një shfletues interneti pa ndonjë kërkesë shtesë, dhe mund të keni në dispozicion, duke printuar ose shfaqur, çfarëdo informacioni që nevojitet (p.sh. niveli i kreditit të klientit, etj.) për të marrë vendime të rëndësishme të biznesit. Një tjetër tipar i rëndësishëm i kësaj zgjidhjeje është që mundëson formatimin dhe paraqitjen e informacionit sipas nevojave.

CRM e integruar

Sistemi i Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin (CRM) është i integruar në aplikacion. Në këtë mënyrë mund të punohet në një mjedis të unifikuar në të njëjtën platformë duke ofruar informacion homogjen dhe gjithëpërfshirës. Sistemi CRM mundëson të krijohen dhe të zhvillohen promovime, të organizohen aktivitete për shitje dhe klientit t’i ofrohet përkujdesje më e efektshme.

Për më tepër, CRM është dizajnuar në mënyrë të tillë që të mos e ngarkojë sistemin ERP me të dhëna specifike të marketingut.

Biznese me objekte dhe natyra të ndryshme

Enterprise Suite ERP mund të menaxhojë kompani me vendndodhje dhe natyra të ndryshme biznesesh duke përdorur të njëjtën databazë. Ajo ofron në këtë mënyrë përpunim të shpejtë dhe efikasitet të volumit të të dhënave, duke mundësuar informacione për secilën kompani. ERP gjithashtu mbështet krijimin e një grupi kompanish, me një mundësi për gjenerimin e automatizuar të transaksioneve ndërmjet tyre. Së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, Enterprise Suite ERP ofron njohuri dhe kontroll të kredive në nivel grupi të kompanive.

Shumëgjuhësh

Ndërfaqja e aplikacioneve të platformës Galaxy është shumëgjuhëshe, duke ju mundësuar zgjedhjen e gjuhës që dëshironi të përdorni. Pëdoruesi përzgjedh gjuhën në login.

Në të njëjtën kohë mund të ruani të dhënat në gjuhë të ndryshme si dhe të lëshoni dokumente (psh, oferta, fatura) në gjuhën që flasin klientët tuaj. Me Galaxy ERP, gjuha nuk përbën problem për degët jashtë vendit apo punonjësit që nuk flasin shqip.

Përshtatje

Galaxy mund të përshtatet plotësisht me proceset dhe nevojat specifike të biznesit. Ajo ofron fleksibilitet të vërtetë, pasi mund të krijohet një mjedis i ndryshëm për secilin përdorues (ekranet, listat, printimet, menutë), shton veçori të reja, krijon procese të reja (si p.sh., rrjedhat e miratimit të punës, njoftimet etj. Gjithashtu mund të ndryshohet “forma” e aplikacionit (subjekteve), duke shtuar tabela dhe fusha shtesë dhe duke ndërhyrë në veprimet e vetë aplikacionit (regjistrimi, kontrolli i bilancit).

Cloud ready

SingularLogic shfrytëzon teknologjinë dhe ka dizajnuar aplikacionet Galaxy në mënyrë që ato të mund të ofrohen edhe si një shërbim web (Software as a Service – SaaS), në bazë të një tarife mujore, duke i siguruar bazën e të dhënave në Cloud. Në këtë mënyrë, nuk duhet domosdoshmërisht të investohet në softuerin dhe harduerin e nevojshëm (server), ose stresin mbi mirëmbajtjen e sistemit, rezervimin e të dhënave etj., Ndërsa mund të gëzoni gjithashtu shpejtësi të lartë, siguri dhe aksesueshmëri nga kudo, në çdo kohë, 24×7 .

Më pak

Menaxhimi Komercial

Menaxhimi Financiar

Menaxhimi i Kontabilitetit

Menaxhimi i Aseteve

Të Dhënat Financiare

Buxhetimi

Politika Shitjeve/Blerjeve

Dosje Importi

Grupimet

Numrat Serialë

Ngjyra-Madhësia

Kontrolli i Dorëzimit

Menaxhimi i Stokut

Menaxhimi i Magazinës

Proceset dhe Aprovimet e Furnizimit

Menaxhimi i Prodhimit

Planifikimi i Prodhimit

Menaxhimi i Projekteve

Shërbimi

Inteligjenca e Biznesit

CRM

Përllogaritja e Pagave

Menaxhimi i Hotelit

Menaxhimi i Restoranteve

Menaxhimi i Shitjes me Pakicë

Të Dhënat Financiare

Të gjitha të dhënat financiare të biznesit tuaj monitorohen paralelisht, në strukturat e pemëve të pakufizuara (p.sh., fondet, qendrat e kostos, njësitë e biznesit dhe qendrat e të ardhurave). Pastaj, shfaqet – në mënyrë të pavarur ose të kombinuar – me ndihmën e motorëve praktikë të kapjes së të dhënave.

Grupe e Funksioneve

Grupet e funksioneve ofrojnë opsione shtesë për grupimin e artikujve në entitete, si produktet, klientët, shitësit dhe agjentët, në mënyrë që të merren të dhënat me karakteristika të njëjta ose të ngjashme dhe të fitohen qasje më të mira, përmes motorëve të kërkimit intuitive. Këto të dhëna mund të menaxhohen edhe në sistemet e palëve të treta, siç janë B2C dhe aplikacionet celulare, që mundësojnë marrjen e lehtë dhe praktike të produkteve ose entiteteve të tjera.

Lexo më shumë

Detyrat

Duke përcaktuar rregullat që rregullojnë menaxhimin komercial (p.sh. skenarët e kontrollit të kredisë, listën e çmimeve për kategori të produktit, marrëveshjen e pagesave të veçanta për kategorinë e klientëve / produktit) dhe duke dhënë rendin përkatës, aplikacioni siguron që këto rregulla aplikohen masivisht.

Inventari RF

Aplikimi mundëson dizenjimin e paraqitjes së magazinës, duke përfshirë raftet, korridoret, etj, dhe të shfaqë inventarin në çdo raft. Mbështet ndryshimet e pozicionit dhe të gjitha proceset e shpërndarjes, mbledhjes dhe inventarit, me përdorimin e terminaleve RF. Gjithashtu është mundësinë për të menaxhuar urdhrat e lëshuara nga Moduli i Menaxhimit të Biznesit të Galaxy ERP në modulin Warehouse (WMS), dhe përditësimin e modulit të Menaxhimit të Tregut në bazë të rezultateve.

Përfundimisht, mund të verifikohen dërgesat dhe dërgimet e mallrave me një skaner – me valë dhe me lehtësi, pa importimin e skedarëve – duke shmangur gabimet dhe duke optimizuar kohën e ekzekutimit të një urdhri.

Zëvendësimi i stokut

Mund të përdoret procesi i ri-porositjes për të optimizuar veprimet, meqë aplikimi mund të sugjerojë sasitë e duhura bazuar në statistikat e shitjeve, afatet e dorëzimit të furnitorëve dhe kufijtë e sigurisë në aspektin e kohës dhe sasisë. Këto sugjerime janë të redaktueshme, dhe gjithashtu mund të krijohen dhe të dërgohen direkt urdhërat te shitësit. Kështu, biznesi mund të ketë stok optimal dhe në të njëjtën kohë të zvogëlojë shpenzimet përkatëse.

Politikat Tregtare / Listat e Çmimeve

Përveç përcaktimit të çmimeve specifike, gjithashtu mund të menaxhohen listat e çmimeve (blerjet dhe shitjet) duke vendosur një formulë që do të krijojë listat e çmimeve të bazuara në listat e çmimeve të tjera ose vlerat e kostos, duke e bërë menaxhimin e çmimeve dhe përditësimin të mençur dhe më të shpejtë. Në të njëjtën kohë, mund të hartohen politika më komplekse (shitje dhe blerje), duke përdorur rregulla që shkaktohen çdo herë që lëshohet një faturë.

Buxhetimi

Mund të përcaktohen buxhete për blerjet, shitjet dhe shpenzimet për të gjitha entitetet (p.sh. produktet, klientët, shitësit, projektet, kontabilitetin), duke vendosur 7 dimensione dhe 12 vlera në të njëjtën kohë, për çdo periudhë kohore. Gjithashtu mund të krijohen modele të buxhetit, bazuar në nevojat e biznesit dhe të monitorohet drejtpërdrejt progresi i tyre. Aplikacioni gjithashtu mundëson krijimin lehtësisht të skenarëve dhe të përpunojë skedarë excel.

Prodhimi

Merrni një pamje shumë të saktë të procesit të prodhimit të biznesit tuaj, dhe automatizoni operacionet tuaja duke përdorur një shumëllojshmëri të flukseve të punës dhe skenarëve të konfigurueshëm.

Platforma gjithashtu mundëson të përfitohet nga qasjet dhe mjetet më të fundit, si MRP II dhe Gantt, për të lëvizur planifikimin për mbulimin e kërkesave të produktit, menaxhimin e potencialit të prodhimit, rimbushjen e lëndës së lëndëve të para, si dhe Kontrollin e katit të dyqanit dhe caktimin e pamjes, në nivelin e ardhshëm.

Falë sistemit të kostimit të prodhimit të plotë dhe të besueshëm, mund të mbulohen të gjitha nevojat e mundshme në drejtim të vlerësimit të kostove të prodhimit dhe të qasjes në çdo veçori, duke përdorur mjete grafike analitike.

M.I.S.

Galaxy mundëson në marrjen e vendimeve të duhura të biznesit, duke siguruar informacion të pasur që ndihmon të parandalohen rreziqet e mundshme, shfrytëzimin e mundësive dhe të përshtatjen e aktivitetit të biznesit shpejt dhe me saktësi.

Ajo përfshin të gjitha raportet e nevojshme financiare dhe operacionale, si dhe indekse shtesë që kanë të bëjnë me efikasitetin, zhvillimin, produktivitetin, cilësinë, koston dhe burimet njerëzore.

Gjithashtu ofron mundësinë për të gjeneruar raporte duke përdorur të dhëna komplekse (raportim vizual).

e-Invoice

Shërbimi elektronik i faturimit fokusohet në proceset e faturimit të automatizuar (në përputhje me kërkesat e ligjit) dhe mund të mbështesë lehtësisht nevojat e çdo biznesi, pavarësisht nga madhësia dhe industria e saj. Me e-faturimin, mund të zvogëloni shpenzimet operative dhe koston e mbajtjes së shënimeve të faturimit.

B2B

Me shërbimin B2B, mund të siguroheni që klientët do të jenë në gjendje të dorëzojnë urdhrat e tyre dhe të komunikojnë online në lidhje me transaksionet në mënyrë të sigurt dhe të shpejtë me Galaxy ERP. Për më tepër, klientët do të kenë qasje në informacione të rëndësishme (p.sh. porositë, fatura të lëshuara në emër të tyre dhe të dhëna të tjera që lidhen me llogarinë e tyre), sa herë që dëshirojnë.

Galaxy dhe Tregjet Vertikale

Prodhimi i vajit të ullirit

Zgjidhja e ofruar mund të menaxhojë të gjitha operacionet e një impianti të prodhimit të vajit të ullirit, duke përmbushur të gjitha nevojat specifike të kësaj industrie, siç janë menaxhimi dhe monitorimi i prodhuesve, dërgesat e ullinjve, si dhe prodhimin, shpërndarjen dhe ruajtjen e vajit të ullirit.

Prodhimi dhe përpunimi i mishit

Një zgjidhje vertikale Galaxy për industrinë e prodhimit dhe përpunimit të mishit. Ai përfshin: Menaxhimin e inventarit, të dhënat e aksioneve për llojin e mishit / grumbull, menaxhimin e grumbullit, gjurmimin e grumbullimit të prodhimit. Pajtueshmëria me standardet HACCP. Ruajtja e ekuilibrave sipas kërkesave të Organizatës Helenike të Qumështit dhe Mishit. Monitorimi i gjithë procesit të prodhimit, nga bagëtia deri në produktin përfundimtar. Mbështetje për kërkesa të veçanta që kanë të bëjnë me përpunimin e mishit (prerja). Menaxhimi i rrugëve dhe politikat tregtare, siç janë listat e çmimeve të ndryshme dhe zbritjet për konsumator.

Prodhimi i qumështit

Një zgjidhje vertikale Galaxy për industrinë e prodhimit të qumështit.

Menaxhimi i qumështit ka të bëjë me monitorimin e sasisë së qumështit të shpërndarë nga prodhuesit për sezonin dhe, bazuar në këto të dhëna, vlerësimin / zgjidhjen e faturave të prodhuesve, aplikimin e gjobave ose dhënien e shpërblimeve. Në të njëjtën kohë, aplikacioni ju mundëson të përditësoni sistemin me të dhënat e dërguara ose të marra nga Organizata të ndryshme.

Menaxhimi i mjeteve lundruese

Një zgjidhje vertikale Galaxy për organizimin dhe menaxhimin e flotave me mjete lundruese me qira. Monitoron disponueshmërinë, proceset e shitjeve të lundrimit, pikat e takimit dhe proceset që lidhen me klientët, si dhe detyrimet ndaj autoriteteve të portit.

Prodhimi i verës

Një zgjidhje vertikale Galaxy për prodhuesit monitorues, vreshtat dhe dërgesat sezonale për larmi / prodhues / vresht, duke monitoruar procesin e prodhimit dhe duke monitoruar dhe vendosur tarifat doganore që korrespondojnë me tatimin e veçantë të konsumit të aplikuar për produktet.

Më pak

Përfitimet

Mijëra biznese kanë zgjedhur Galaxy Enterprise Suite ERP dhe gëzojnë avantazhet të saj konkurruese unike. 

Teknologjia e avancuar Galaxy

Një mjedis i plotë aplikimi

Sistemet e zhvilluara të Raportimit

Komunikim në distancë

CRM e integruar

Biznese me objekte dhe natyra të ndryshme

Shumëgjuhësh

Përshtatje me nevojat dhe dëshirat e klientit

Cloud ready

Lexo më shumë

Teknologjia Galaxy

Teknologjia e përparuar që përfiton nga trendet më të fundit ndërkombëtare dhe mjetet më të avancuara të zhvillimit të aplikacioneve.
Ajo siguron biznesin dhe përdoruesit me përshtatje të pakufizuar dhe mundësi të shumta personalizimi, qasje të plotë nga kudo, automatizim dhe ekzekutim të pavarur të detyrave, kontroll të plotë, pamje të qartë të biznesit, përditësim të lehtë dhe aftësi për të shtuar karakteristika të reja dhe procese në varësi të nevojave ekzistuese.
Ajo ofron një eksperiencë unike për përdoruesit, në një ndërfaqe moderne të përdoruesit dhe avantazhe unike të biznesit, duke u bërë kështu një mjet i vlefshëm për zhvillimin e biznesit dhe rritjen e produktivitetit.

Një mjedis i plotë aplikimi

Platforma e teknologjisë Galaxy ofron një infrastrukturë të integruar dhe një ndërfaqe për nevojat e biznesit, pa kërkuar “ndërlidhje” për mjete të palës së tretë apo zhvillim të përshtatur.

Në këtë mënyrë, biznesi mund të kryejë dhe monitorojë të gjitha veprimet e tij brenda një mjedisi të vetëm, siç janë aktivitetet tregtare (shitjet, blerjet me shumicë / pakicë), financat, prodhimin, marketingun, menaxhimin e burimeve njerëzore etj. Në të njëjtën kohë, Galaxy siguron zhvillimin e vazhdueshëm të vetë software-it, si dhe pajtueshmërinë me legjislacionin ekzistues.

Sistemet e Raportimit

Sistemi i Inteligjencës së Biznesit ofron grupim intuitive dhe analiza të të dhënave të biznesit, duke përdorur raporte, grafikë, kube dhe tregues kyç të performancës.

Menaxhon shpejt volume të mëdha të të dhënave me ndihmën e modeleve të gatshme, ose duke hartuar dhe menaxhuar modele të reja, sipas nevojave specifike të biznesit. Mund të përpunohen, formatohen dhe paraqiten informacionet të çfarëdo lloj natyre.

Ky është një mjet i fuqishëm për të mbështetur vendimet e biznesit.

Komunikim në distancë

Përdorim i sistemin në çdo vend duke përdorur aksesin në Internet nëpërmjet telefonit tuaj, tabletit, laptopit apo PC.

Gjithashtu mund të përpunoni të dhënat e biznesit duke përdorur vetëm një shfletues interneti pa ndonjë kërkesë shtesë, dhe mund të keni në dispozicion, duke printuar ose shfaqur, çfarëdo informacioni që nevojitet (p.sh. niveli i kreditit të klientit, etj.) për të marrë vendime të rëndësishme të biznesit. Një tjetër tipar i rëndësishëm i kësaj zgjidhjeje është që mundëson formatimin dhe paraqitjen e informacionit sipas nevojave.

CRM e integruar

Sistemi i Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin (CRM) është i integruar në aplikacion. Në këtë mënyrë mund të punohet në një mjedis të unifikuar në të njëjtën platformë duke ofruar informacion homogjen dhe gjithëpërfshirës. Sistemi CRM mundëson të krijohen dhe të zhvillohen promovime, të organizohen aktivitete për shitje dhe klientit t’i ofrohet përkujdesje më e efektshme.

Për më tepër, CRM është dizajnuar në mënyrë të tillë që të mos e ngarkojë sistemin ERP me të dhëna specifike të marketingut.

Biznese me objekte dhe natyra të ndryshme

Enterprise Suite ERP mund të menaxhojë kompani me vendndodhje dhe natyra të ndryshme biznesesh duke përdorur të njëjtën databazë. Ajo ofron në këtë mënyrë përpunim të shpejtë dhe efikasitet të volumit të të dhënave, duke mundësuar informacione për secilën kompani. ERP gjithashtu mbështet krijimin e një grupi kompanish, me një mundësi për gjenerimin e automatizuar të transaksioneve ndërmjet tyre. Së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, Enterprise Suite ERP ofron njohuri dhe kontroll të kredive në nivel grupi të kompanive.

Shumëgjuhësh

Ndërfaqja e aplikacioneve të platformës Galaxy është shumëgjuhëshe, duke ju mundësuar zgjedhjen e gjuhës që dëshironi të përdorni. Pëdoruesi përzgjedh gjuhën në login.

Në të njëjtën kohë mund të ruani të dhënat në gjuhë të ndryshme si dhe të lëshoni dokumente (psh, oferta, fatura) në gjuhën që flasin klientët tuaj. Me Galaxy ERP, gjuha nuk përbën problem për degët jashtë vendit apo punonjësit që nuk flasin shqip.

Përshtatje

Galaxy mund të përshtatet plotësisht me proceset dhe nevojat specifike të biznesit. Ajo ofron fleksibilitet të vërtetë, pasi mund të krijohet një mjedis i ndryshëm për secilin përdorues (ekranet, listat, printimet, menutë), shton veçori të reja, krijon procese të reja (si p.sh., rrjedhat e miratimit të punës, njoftimet etj. Gjithashtu mund të ndryshohet “forma” e aplikacionit (subjekteve), duke shtuar tabela dhe fusha shtesë dhe duke ndërhyrë në veprimet e vetë aplikacionit (regjistrimi, kontrolli i bilancit).

Cloud ready

SingularLogic shfrytëzon teknologjinë dhe ka dizajnuar aplikacionet Galaxy në mënyrë që ato të mund të ofrohen edhe si një shërbim web (Software as a Service – SaaS), në bazë të një tarife mujore, duke i siguruar bazën e të dhënave në Cloud. Në këtë mënyrë, nuk duhet domosdoshmërisht të investohet në softuerin dhe harduerin e nevojshëm (server), ose stresin mbi mirëmbajtjen e sistemit, rezervimin e të dhënave etj., Ndërsa mund të gëzoni gjithashtu shpejtësi të lartë, siguri dhe aksesueshmëri nga kudo, në çdo kohë, 24×7 .

Më pak

Modulet

Menaxhimi Komercial

Menaxhimi Financiar

Menaxhimi i Kontabilitetit

Menaxhimi i Aseteve

Të Dhënat Financiare

Buxhetimi

Politika Shitjeve/Blerjeve

Dosje Importi

Grupimet

Numrat Serialë

Ngjyra-Madhësia

Kontrolli i Dorëzimit

Menaxhimi i Stokut

Menaxhimi i Magazinës

Proceset dhe Aprovimet e Furnizimit

Menaxhimi i Prodhimit

Planifikimi i Prodhimit

Menaxhimi i Projekteve

Shërbimi

Inteligjenca e Biznesit

CRM

Përllogaritja e Pagave

Menaxhimi i Hotelit

Menaxhimi i Restoranteve

Menaxhimi i Shitjes me Pakicë

Më në detaje

Të Dhënat Financiare

Të gjitha të dhënat financiare të biznesit tuaj monitorohen paralelisht, në strukturat e pemëve të pakufizuara (p.sh., fondet, qendrat e kostos, njësitë e biznesit dhe qendrat e të ardhurave). Pastaj, shfaqet – në mënyrë të pavarur ose të kombinuar – me ndihmën e motorëve praktikë të kapjes së të dhënave.

Grupe e Funksioneve

Grupet e funksioneve ofrojnë opsione shtesë për grupimin e artikujve në entitete, si produktet, klientët, shitësit dhe agjentët, në mënyrë që të merren të dhënat me karakteristika të njëjta ose të ngjashme dhe të fitohen qasje më të mira, përmes motorëve të kërkimit intuitive. Këto të dhëna mund të menaxhohen edhe në sistemet e palëve të treta, siç janë B2C dhe aplikacionet celulare, që mundësojnë marrjen e lehtë dhe praktike të produkteve ose entiteteve të tjera.

Lexo më shumë

Detyrat

Duke përcaktuar rregullat që rregullojnë menaxhimin komercial (p.sh. skenarët e kontrollit të kredisë, listën e çmimeve për kategori të produktit, marrëveshjen e pagesave të veçanta për kategorinë e klientëve / produktit) dhe duke dhënë rendin përkatës, aplikacioni siguron që këto rregulla aplikohen masivisht.

Inventari RF

Aplikimi mundëson dizenjimin e paraqitjes së magazinës, duke përfshirë raftet, korridoret, etj, dhe të shfaqë inventarin në çdo raft. Mbështet ndryshimet e pozicionit dhe të gjitha proceset e shpërndarjes, mbledhjes dhe inventarit, me përdorimin e terminaleve RF. Gjithashtu është mundësinë për të menaxhuar urdhrat e lëshuara nga Moduli i Menaxhimit të Biznesit të Galaxy ERP në modulin Warehouse (WMS), dhe përditësimin e modulit të Menaxhimit të Tregut në bazë të rezultateve.

Përfundimisht, mund të verifikohen dërgesat dhe dërgimet e mallrave me një skaner – me valë dhe me lehtësi, pa importimin e skedarëve – duke shmangur gabimet dhe duke optimizuar kohën e ekzekutimit të një urdhri.

Zëvendësimi i stokut

Mund të përdoret procesi i ri-porositjes për të optimizuar veprimet, meqë aplikimi mund të sugjerojë sasitë e duhura bazuar në statistikat e shitjeve, afatet e dorëzimit të furnitorëve dhe kufijtë e sigurisë në aspektin e kohës dhe sasisë. Këto sugjerime janë të redaktueshme, dhe gjithashtu mund të krijohen dhe të dërgohen direkt urdhërat te shitësit. Kështu, biznesi mund të ketë stok optimal dhe në të njëjtën kohë të zvogëlojë shpenzimet përkatëse.

Politikat Tregtare / Listat e Çmimeve

Përveç përcaktimit të çmimeve specifike, gjithashtu mund të menaxhohen listat e çmimeve (blerjet dhe shitjet) duke vendosur një formulë që do të krijojë listat e çmimeve të bazuara në listat e çmimeve të tjera ose vlerat e kostos, duke e bërë menaxhimin e çmimeve dhe përditësimin të mençur dhe më të shpejtë. Në të njëjtën kohë, mund të hartohen politika më komplekse (shitje dhe blerje), duke përdorur rregulla që shkaktohen çdo herë që lëshohet një faturë.

Buxhetimi

Mund të përcaktohen buxhete për blerjet, shitjet dhe shpenzimet për të gjitha entitetet (p.sh. produktet, klientët, shitësit, projektet, kontabilitetin), duke vendosur 7 dimensione dhe 12 vlera në të njëjtën kohë, për çdo periudhë kohore. Gjithashtu mund të krijohen modele të buxhetit, bazuar në nevojat e biznesit dhe të monitorohet drejtpërdrejt progresi i tyre. Aplikacioni gjithashtu mundëson krijimin lehtësisht të skenarëve dhe të përpunojë skedarë excel.

Prodhimi

Merrni një pamje shumë të saktë të procesit të prodhimit të biznesit tuaj, dhe automatizoni operacionet tuaja duke përdorur një shumëllojshmëri të flukseve të punës dhe skenarëve të konfigurueshëm.

Platforma gjithashtu mundëson të përfitohet nga qasjet dhe mjetet më të fundit, si MRP II dhe Gantt, për të lëvizur planifikimin për mbulimin e kërkesave të produktit, menaxhimin e potencialit të prodhimit, rimbushjen e lëndës së lëndëve të para, si dhe Kontrollin e katit të dyqanit dhe caktimin e pamjes, në nivelin e ardhshëm.

Falë sistemit të kostimit të prodhimit të plotë dhe të besueshëm, mund të mbulohen të gjitha nevojat e mundshme në drejtim të vlerësimit të kostove të prodhimit dhe të qasjes në çdo veçori, duke përdorur mjete grafike analitike.

M.I.S.

Galaxy mundëson në marrjen e vendimeve të duhura të biznesit, duke siguruar informacion të pasur që ndihmon të parandalohen rreziqet e mundshme, shfrytëzimin e mundësive dhe të përshtatjen e aktivitetit të biznesit shpejt dhe me saktësi.

Ajo përfshin të gjitha raportet e nevojshme financiare dhe operacionale, si dhe indekse shtesë që kanë të bëjnë me efikasitetin, zhvillimin, produktivitetin, cilësinë, koston dhe burimet njerëzore.

Gjithashtu ofron mundësinë për të gjeneruar raporte duke përdorur të dhëna komplekse (raportim vizual).

e-Invoice

Shërbimi elektronik i faturimit fokusohet në proceset e faturimit të automatizuar (në përputhje me kërkesat e ligjit) dhe mund të mbështesë lehtësisht nevojat e çdo biznesi, pavarësisht nga madhësia dhe industria e saj. Me e-faturimin, mund të zvogëloni shpenzimet operative dhe koston e mbajtjes së shënimeve të faturimit.

B2B

Me shërbimin B2B, mund të siguroheni që klientët do të jenë në gjendje të dorëzojnë urdhrat e tyre dhe të komunikojnë online në lidhje me transaksionet në mënyrë të sigurt dhe të shpejtë me Galaxy ERP. Për më tepër, klientët do të kenë qasje në informacione të rëndësishme (p.sh. porositë, fatura të lëshuara në emër të tyre dhe të dhëna të tjera që lidhen me llogarinë e tyre), sa herë që dëshirojnë.

Galaxy dhe Tregjet Vertikale

Prodhimi i vajit të ullirit

Zgjidhja e ofruar mund të menaxhojë të gjitha operacionet e një impianti të prodhimit të vajit të ullirit, duke përmbushur të gjitha nevojat specifike të kësaj industrie, siç janë menaxhimi dhe monitorimi i prodhuesve, dërgesat e ullinjve, si dhe prodhimin, shpërndarjen dhe ruajtjen e vajit të ullirit.

Prodhimi dhe përpunimi i mishit

Një zgjidhje vertikale Galaxy për industrinë e prodhimit dhe përpunimit të mishit. Ai përfshin: Menaxhimin e inventarit, të dhënat e aksioneve për llojin e mishit / grumbull, menaxhimin e grumbullit, gjurmimin e grumbullimit të prodhimit. Pajtueshmëria me standardet HACCP. Ruajtja e ekuilibrave sipas kërkesave të Organizatës Helenike të Qumështit dhe Mishit. Monitorimi i gjithë procesit të prodhimit, nga bagëtia deri në produktin përfundimtar. Mbështetje për kërkesa të veçanta që kanë të bëjnë me përpunimin e mishit (prerja). Menaxhimi i rrugëve dhe politikat tregtare, siç janë listat e çmimeve të ndryshme dhe zbritjet për konsumator.

Prodhimi i qumështit

Një zgjidhje vertikale Galaxy për industrinë e prodhimit të qumështit.

Menaxhimi i qumështit ka të bëjë me monitorimin e sasisë së qumështit të shpërndarë nga prodhuesit për sezonin dhe, bazuar në këto të dhëna, vlerësimin / zgjidhjen e faturave të prodhuesve, aplikimin e gjobave ose dhënien e shpërblimeve. Në të njëjtën kohë, aplikacioni ju mundëson të përditësoni sistemin me të dhënat e dërguara ose të marra nga Organizata të ndryshme.

Menaxhimi i mjeteve lundruese

Një zgjidhje vertikale Galaxy për organizimin dhe menaxhimin e flotave me mjete lundruese me qira. Monitoron disponueshmërinë, proceset e shitjeve të lundrimit, pikat e takimit dhe proceset që lidhen me klientët, si dhe detyrimet ndaj autoriteteve të portit.

Prodhimi i verës

Një zgjidhje vertikale Galaxy për prodhuesit monitorues, vreshtat dhe dërgesat sezonale për larmi / prodhues / vresht, duke monitoruar procesin e prodhimit dhe duke monitoruar dhe vendosur tarifat doganore që korrespondojnë me tatimin e veçantë të konsumit të aplikuar për produktet.

Më pak

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Tetra Solutions prezanton ProFisc

Merrni i pari njoftimet më të fundit